Oppdragsavtale Piing

Gjeldende per 6. juni 2019


Generelle vilkår

Piing er en tjeneste bestående av en sensor med tilhørende App for oversikt og kontroll av eiendelene dine.

Piing gir oppdateringer opptil 24 ganger i døgnet, og sender notifikasjoner direkte til smarttelefonen din, basert på dine egne innstillinger. For flere detaljer om våre tjenester, se www.piing.no.

Tjenesten til Piing AS gir deg mulighet til å følge med på eiendeler ved bruk av en multisensor.  Denne sensoren skal festes til eiendelen etter instruksjoner som er gitt sammen med sensoren. Se brukermanual. Du kan lage egne innstillinger til notifikasjoner fra nettportalen på din egen datamaskin, eller i Piing sin App på smarttelefonen.

Ansvar

Det er brukerens eget ansvar å ta godt vare på sensoren. Sensoren er ikke tilberegnet vannskader, kraftige, direkte støt eller brann. Brukeren skal ikke åpne, eller gjøre egne modifikasjoner i sensoren.

Hvis du opplever tekniske problemer med selve sensoren, nettportalen eller appen, skal du ta kontakt med Piing AS.

Piing AS er forpliktet å gjøre en vurdering av skadene og hjelpe deg med å løse det aktuelle problemet.  

Piing AS sitt ansvar omfatter tjenesten som er tilbudt i kontrakten. Denne avtalen overfører på ingen måte ansvaret for kundens eiendom eller eiendeler til Piing AS. Piing AS er ikke ansvarlig for å reparere avvik eller skader på eiendom. Piing AS er heller ikke ansvarlig for å melde eventuelle skader til forsikringsselskap eller andre instanser.

For optimal sikkerhet og ytelse er det brukerens ansvar å oppdatere sensorens programvare gjennom Piing sin App.

Appen gir informasjon om når brukeren skal oppdatere til nyeste versjon. Dette skjer via App Store eller i Google Play Store.


Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter idet bestillingen mottas av Piing AS. Oppsigelse av avtalen fra kundens side, krever at sensoren er sendt tilbake til Piing AS, Storgata 2, 3770 Kragerø.

Innen 31 dager er det Piing AS sitt ansvar å avslutte kontrakten. Kunden har rett å bli slettet fra systemet når kontrakten er sagt opp. Dette gjøres via e-mail til post@piing.no. Partene har en gjensidig oppsigelsesfrist på én (1) måned.

(For mer informasjon, se Personvernerklæring.)

Hvis sensoren ikke er returnert til Piing AS, vil abonnementsprisen bli fakturert. Ved tap av sensor kan kunden skrive til post@piing.no, og betale en avgift på 499,- NOK. Kun da kan Piing AS avslutte kontrakten med kunden.

Når sensoren er levert, gjør Piing AS et estimat av skader tilført sensoren. Er sensoren fortsatt fungerende med minimale skader, skal Piing AS avslutte kontrakten uten ytterligere kostnader. Hvis sensoren Ikke fungerer og/eller det er ytterligere skader, tar Piing AS en skadeavgift på 250,- NOK som tilføres siste faktura. Brukeren får informasjon om dette på e-post som er registrert for brukeren. Skaden vil bli dokumentert av Piing AS.

Piing AS forbeholder seg retten til å justere standardvilkårene i denne oppdragsavtalen. Endrede vilkår vil først tre i kraft etter minst én (1) måneds varsel til kunden.


Nettverk

Piing AS bruker Telenor sitt NB-IoT nettverk, og sender kun informasjon til felt markert i Telenor sitt dekningskart. Dekningskartet finner du på www.telenor.no.


Personlig Data

Lagring, kontroll, prosessering og vedlikehold av personlig data finner du i dokumentet i Personvernerklæring.

Les mer på www.piing.no. Brukeren er nødt til å akseptere personvernerklæringen for å bruke tjenesten.

Pris og fakturering

Aktuelle priser følger produkt/startpakke/abonnement, via vår hjemmeside eller tredjeparter.

Abonnementspriser finner du på www.piing.no.

Beløpet blir fakturert månedlig, med 10 dagers betalingsfrist. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrentelovens bestemmelser. Ved forsinket betaling forbeholder også Piing AS seg retten til å utsette videre service til betaling er mottatt.

Prisen på tjenesten indeksreguleres årlig, med maksimalt 2% forskyving. Piing AS forbeholder seg retten til å endre prisen på sine tjenester med én (1) måneds varsel.


Tvister

Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkning eller rettsvirkning av avtalen, skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Hvis slike forhandlinger ikke når frem, kan hver av partene forlange tvisten avgjort av de alminnelige domstoler. Partene vedtar Nedre Telemark tingrett som rett verneting.

Ved kjøp av Piing sine tjenester går kunden med på betingelsene innenfor kontrakt.

Salgsbetingelsene gjelder for brukeren av tjenesten og:

Piing AS

Storgata 2

3770 Kragerø

Epost post@piing.no

Tlf   +47 22 12 00 28

Org nr 915678440   


Disse salgs- og leveringsbetingelsene trer i kraft på alle salg fra Piing AS, såfremt ikke annet er særskilt skriftlig avtalt mellom partene.

Piing AS forbeholder seg retten til å avvise eller begrense ordre. Bindende avtale om levering skjer først ved utstedelse av ordrebekreftelse fra Piing AS. Ved begrensning av ordre i ordrebekreftelsen, vil kunden ha full rett til å kansellere bestillingen.